L’Afa

Què és?

L’AFA som tots i també és una associació formada per les mares i els pares d’alumnes amb la finalitat de col·laborar amb el col·legi en l’educació integral dels nostres fills, fomentant i organitzant activitats extraescolars de tipus social, cultural i esportiu, tenint en compte la ideologia cristiana del centre i l’educació en valors.

Com funciona?

L’AFA som tots, però per a què sigui operativa, es delega la feina a una Junta Directiva. Aquesta, està formada per un grup de mares i pares voluntaris, disposats a dedicar una mica del seu temps a fer funcionar l’Associació. Tot i així, les decisions més importants es prenen a l’Assemblea annual.

Què és la Junta Directiva?

És l’òrgan que dirigeix i coordina el funcionament de l’associació per delegació expressa de l’assemblea. La Junta ha d’estar formada com a mínim per un president, un secretari i un tresorer. Les seves funcions més importants són:

Planificar, coordinar la realització i avaluar les activitats que l’associació organitza.

Administrar els recursos de l’Associació.

Representar l’opinió dels socis dins la comunitat educativa.

Fer el seguiment de la dinàmica general del centre, a través del contacte amb els representants dels pares en el Consell Escolar, el professorat, la titularitat, etc.

Què organitza?

Castanyada

Dia de la familia

Dia del Pare Manyanet

Patges Reials

Tió

Festa final de curs

Acollida matinal

Biblioteca

Extraescolars

Què és l’Assemblea?

L’Assemblea és l’òrgan de govern de l’Associació. Val a dir que és l’única oportunitat que tenen els socis de trobar-se tots per parlar i analitzar el seu funcionament. Els membres de l’Associació (mares i pares), reunits en Assemblea General, decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’Assemblea. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

Les seves funcions són:

Assemblea General Ordinària:

 • Debatre i aprovar el pla general d’actuació de l’AFA.
 • Examinar la memòria anual.
 • Examinar l’economia, l’estat de comptes i aprovar el pressupost del següent exercici.
 • Elecció d’una nova Junta Directiva o renovació de part de la mateixa.
 • Debatre sobre el propi funcionament de l’associació, els seus objectius, estructura organitzativa, etc.

Assemblea General Extraordinària:

 • Debatre i aprovar el pla general d’actuació de l’AFA.
 • Votar el canvi, modificació o incorporació de nous articles als estatuts anteriors.
 • Destituir o dissoldre la Junta, sempre que un greu assumpte ho exigeixi.
 • Dissoldre l’associació.

 

Com funciona?

L’AFA som tots, però per a què sigui operativa, es delega la feina a una Junta Directiva. Aquesta, està formada per un grup de mares i pares voluntaris, disposats a dedicar una mica del seu temps a fer funcionar l’Associació. Tot i així, les decisions més importants es prenen a l’Assemblea annual.

 

Per a què serveix la quota de l’AFA?

La quota que cada família aporta a l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes com a sòcia d’aquesta, s’utilitza íntegrament per a finançar les activitats que aquesta organitza o en les quals col·labora.

Tal i com queda definit en els seus estatuts en l’article segon, l’AMPA és una associació sense ànim de lucre, els comptes de la qual es revisen i aproven anualment a l’Assemblea General.

D’acord amb l’article sisè dels estatuts, l’impagament de la quota obligatòria establerta en l’article vuitè, implica l’expulsió immediata de l’associat de l’AFA. I per tant, la pèrdua de tots els drets de soci establerts en l’article cinquè dels estatuts. En aquests cas, el fill o fills de la família expulsada quedaran automàticament exclosos de qualsevol activitat, aportació o regal financiada o organitzada per l’AFA.

Les activitats que organitza l’AFA queden definides a l’article segon dels estatuts, i es poden resumir en:

 1. Recollir, representar i defensar els interessos de totes les famílies associades.
 2. Donar suport i assistència a tota la Comunitat Educativa del Col·legi: mares, pares o tutors, professors, alumnes, personal d’administració i serveis i Entitat titular i a tots els seus òrgans de govern i de participació en tot allò que fa referència a l’educació integral de tots els alumnes matriculats al centre.
 3. Promoure la participació corresponsable dels pares dels alumnes en els òrgans col·legiats del centre, de conformitat amb el seu Caràcter Propi.
 4. Preparar i assistir les mares i pares dels alumnes en l’exercici del seu dret quan hagin d’intervenir en el control i gestió del centre.
 5. Facilitar la col·laboració del centre en l’àmbit social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn amb el compromís de treballar per a construir una societat més humana i més feliç.
 6. Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis, amb la intenció d’afavorir la formació integral dels alumnes.
 7. Donar suport i col·laboració a l’Entitat Titular del centre, la Congregació de “Fills de la Sagrada Família” perquè es mantingui i actualitzi constantment l’educació cristiana que , de conformitat amb el seu Caràcter Propi, s’ha compromès a oferir a la societat.
 8. Crear un estil de família entre tots els associats, afavorint la corresponsabilitat, l’alegria i l’harmonia entre tota la Comunitat Educativa.
 9. Aconseguir un diàleg permanent Família-Escola en el que intervinguin pares i professors.
 10. Fomentar les activitats de formació i actualització dels pares com a educadors dels propis fills, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.
 11. Realitzar aquelles activitats que complementin els fins de l’Associació, especialment la prestació d’assistència social d’aquells alumnes més necessitats.
 12. Promoure i realitzar activitats que afavoreixin el desenvolupament i l’enriquiment de les condicions artístiques i culturals dels alumnes, d’acord amb la direcció del centre.
 13. Promoure i fomentar la pràctica d’activitats esportives sense finalitat de lucre.